Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=15): failed to open stream: HTTP request failed! in /var/www/vhosts/postkhai.com/httpdocs/-local8/egp.php on line 35
http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304&anounceType=W2 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว Zone 1, 2 และ 3 โรงไฟฟ้าวังน้อย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
จ้างโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๓ คัน เป็นเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
ซื้อวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทตลับหมึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
จ้างทำเสื้อกีฬาคอโปโล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เขลางค์นครคัพ จำนวน ๒๓ ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างเหมาจัดและตกแต่งริ้วขบวนเครื่องสักการะ โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 26 Nov 2022
จ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๐๒ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างเหมาบริการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อแบตเตอรีรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 18 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Jan 2023
จ้างเหมาบริการวัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในการดำเนินโครงการ ปันความสุข สานสัมพันธ์ เครือข่าย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jan 2023
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ซื้อเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
จ้างเหมาจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สาย DisplayPort to VGD Converter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
จ้างเหมาจัดและตกแต่งริ้วขบวนเครื่องสักการะ โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลงไฟ้ฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค-๕๙๔ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ตค-๕๓๙ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๘๓๘ ลำปาง(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส1/2566 จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตู้ของสำนักงานคลังจังหวัดหมายเลขทะเบียน นจ 2544 นนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2023
เวชภัณฑ์ยา (กลุ่มยาสูดพ่นขยายหลอดลม) จำนวน 4 รายการ 15 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างเหมาออกแบบ ติดตั้งรูปภาพและป้ายชื่อผู้บริหารกรมบัญชีกลาง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง 10 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ซื้อซื้อวัสดดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลงไฟ้ฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณสามแยกโรงงานขนมจีน หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค-๕๙๔ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด-ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะทีมงานสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๐๒ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2022
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย เป็นเงิน ๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพิโกไฟแนนซ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2022
จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - หนองตระเสก บ้านหนองตระเสก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระสัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.. ๕๔-๐๐๘ สายทาง สายหนองแขม - หนองตระเสก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 Nov 2022
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
จ้างซ่อมระบบน้ำประปา บ้านเลขที่ 173 และ 147/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท คบจ. ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณสามแยกโรงงานขนมจีน หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย ๔/๑ ซอย 5 และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๖๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๔๒ ลำปาง) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
จ้างปรับปรุงที่จอดรถส่วนกลางเป็นลานกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ตค-๕๓๙ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะทีมงานสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลงไฟ้ฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 22 Dec 2022
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Dec 2022
จ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2023
จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jan 2023
ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
จ้างจ้างจัดทำเครื่องมือติดตามการเร่งรัดเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Battery UPS) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๐ ลำปาง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด-ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
จ้างปรับปรุงที่จอดรถส่วนกลางเป็นลานกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 19 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Jan 2023
จ้างจ้างเหมาทำตรายางสำเร็จรูป พร้อมหมึกในตัว ระดับผู้อำนวยการกลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2023
ซื้อท่อพีวีซี. ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 8.5 ศก. 100 - 300 มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่ภาค 2 จำนวน 4 รายการ 15 Nov 2022
จ้างเหมาออกแบบ ติดตั้งรูปภาพและป้ายชื่อผู้บริหารกรมบัญชีกลาง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง 09 Jan 2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2023
สร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๕ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๔๒ ลำปาง) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2022
จ้างปรับปรุงและทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม บ้านเลขที่ ๑, ๕, ๙ และบ้านเลขที่ ๓, ๓/๑, ๓/๒ , ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 18 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 19 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2022
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
จ้างโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2023
กิจกรรมเตรียมความพร้อมมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมและการบริการทางการแพทย์ 15 Nov 2022
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 209/1 - 209/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2023
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jan 2023
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2023
ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว ใต้ถุนโล่งกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
จ้างอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด สำหรับบริการแก่ข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๐ ลำปาง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 18 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 19 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Dec 2022
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2023
ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง 15 Nov 2022
สร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต 15 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jan 2023
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 16 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2023
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) 18 Nov 2022
จ้างต่อเติมกันสาดและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้ามาในชุมชนบริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๕ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 04 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 18 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 19 Dec 2022
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative CoST) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Jan 2023
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 08 Jan 2023
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 15 Nov 2022
ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว ใต้ถุนโล่งกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง 15 Nov 2022
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดระนอง 13 Jan 2023
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 16 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jan 2023
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ต้น 18 Nov 2022
จ้างซอมแซมท่อน้ำดี บริเวณด้านข้าง ชั้น 1 อาคาร 9 และติดตั้งตะแกรงครอบท่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
จ้างอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด สำหรับบริการแก่ข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2022
ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลงไฟ้ฟ้า 14 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 18 Dec 2022
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative CoST) 19 Dec 2022
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ 29 Dec 2022
โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 08 Jan 2023